Update Centrale aanmelding en toeleiding (V)SO

Op 1 oktober 2021 is de centrale aanmelding en toeleiding (V)SO van start gegaan. Tijd voor een korte update van de huidige stand van zaken. 

Werkwijze 

De centrale aanmelding is een werkwijze waarbij betrokkenen van de (V)SO-scholen, PPO Rotterdam, Koers VO en de gemeente Rotterdam samen zorgdragen voor een zo snel en eenduidig mogelijk proces met betrekking tot de afgifte van TLV, aanmelding tot en met de plaatsing op een passende (V)SO-school voor een leerling. In het scholenveld en andere betrokkenen bestaat soms het beeld dat er sprake is van een ‘loket’, maar niks is minder waar. De centrale aanmelding is een werkwijze en iedereen die betrokken is bij de toeleiding van een leerling naar het SO maakt hier deel van uit en draagt hierbij de verantwoordelijkheid passend bij de rol. Denk hierbij aan de schoolcontactpersonen, ouderfunctionarissen, bureaus instroom, medewerkers van (SO) scholen, SO-deskundigen, TLV-coördinatoren, de deskundigenpool van PPO en de coördinatoren van de centrale aanmelding. 

Eerste resultaten 

Ondanks dat er sprake is van een lerende invoering worden er al eerste positieve resultaten gezien. Er is eerder duidelijkheid over het vinden van een geschikte plek voor een leerling en er is grote betrokkenheid van alle betrokkenen om zo snel mogelijk een geschikte plek te vinden bij leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften. De beoordeling van de TLV aanvraag en de eerste aanmelding bij een SO-school lopen nu tegelijkertijd, waardoor ouders en leerlingen over het algemeen minder lang hoeven te wachten. Indien toch een andere school meer passend blijkt zijn de lijnen tussen de samenwerkingspartners zeer kort waardoor de aanmelding gelijk wordt overgedragen en opgepakt door een andere (V)SO-school. Het gehele proces is hierdoor dus gemakkelijker en vlotter voor de meeste ouders.  

Versterkte samenwerking 

Binnen het project is sprake van korte lijntjes, positief opbouwende feedback, commitment om de juiste passende plek voor elke leerling te vinden en daarnaast is er veel bereidheid om mee te denken bij deze lerende invoering. Hierbij vormt wederzijdse feedback een essentieel onderdeel. Het is tenslotte een project wat we samen met elkaar doen als PPO Rotterdam, Koers VO, het scholenveld, de gemeente Rotterdam en alle andere betrokkenen. Samen met elkaar om de toeleiding tot het (V)SO voor alle leerlingen elke dag weer een stapje beter, eenvoudiger en sneller te maken. We ervaren hierbij dat de werkwijze voor de SO3 Mytyl/Tyltyl/Recon aanmeldingen al redelijk conform de werkwijze Centrale Aanmelding liep, waardoor hier weinig wijzigingen in de procedure voor deze scholen zijn. Ook met deze betrokkenen zijn we in overleg waar de werkwijze mogelijk geoptimaliseerd kan worden, zoals de vroegtijdige samenwerking met de zorg bij het zoeken naar een geschikte plek. Natuurlijk horen bij een lerende invoering ook de benodigde ‘hobbels’ en hier wordt ook hard aan gewerkt om deze te verminderen. 

Komende maanden 

  • Eind september 2021 is de voorlopige werkwijze verspreid.  Momenteel wordt er samen met de scholen hard gewerkt aan de verfijning van deze procedure. Voor het eind van het schooljaar 2021-2022 zullen met alle betrokkenen van de (V)SO-scholen monitorgesprekken gevoerd worden met als doel om de successen en knelpunten op te halen om zo de procedure te optimaliseren. 
  • Twee afzonderlijke (digitale) voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd door de SO3 ZML scholen en de SO 4 scholen voor alle SCP’ers, zorginstellingen en andere betrokkenen. Wat kan welke school bieden qua ondersteuning en aan welke leervoorwaarden moet een leerling voldoen voor een goede start op de SO-school.  Deze bijeenkomsten zullen in mei 2022 digitaal plaats vinden.
  • Het dashboard van de centrale aanmelding zal naar verwachting begin schooljaar 2022-2023 in de lucht zijn en inzicht gaan geven in de capaciteit binnen het (V)SO voor de verschillende doelgroepen en leeftijden. Voor de mensen die werkzaam zijn in het primaire proces van de centrale aanmelding geeft de informatie waar er plekken zijn en waar er tekorten (dreigen te) ontstaan. Op bestuurlijk niveau kan aan de hand van het dashboard besproken worden wat de ontwikkelingen zijn en geeft het inzicht in het dekkend netwerk. 
  • Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 zal er een uitgebreide evaluatie plaats vinden op de doelstellingen van de centrale aanmelding. Aan de hand van de evaluatie zullen de vervolgstappen bepaald worden. Na de zomervakantie zullen ook de reguliere scholen en ouders hierbij betrokken worden. Er wordt dan een uitgebreide evaluatie uitgevoerd door het onafhankelijke adviesbureau B&T. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met centraleaanmelding@pporotterdam.nl  

Pagina delen: