Thuiszitters

Mocht een kind ondanks de ondersteuning die vanuit school en PPO geboden wordt, thuis komen te zitten, dan houdt de betrokkenheid niet op. Thuiszitters zijn kinderen tussen de 5-18 jaar die niet op school staan ingeschreven of langere periode verzuimen. Dat verzuim is zonder ontheffing op grond van de Leerplichtwet of een vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Voorkomen
PPO Rotterdam werkt actief aan het voorkómen van thuiszitters.  Thuiszitten wordt in de meeste gevallen voorkomen door tijdig met school en ouders in gesprek te gaan over passende onderwijsondersteuning en met elkaar de kansen en bedreigingen hierin te bespreken.

Taskforce Thuiszitters
Samen met de gemeente Rotterdam, Koers VO, de schoolbesturen en zorgaanbieders is de Taskforce Thuiszitters opgericht. De Taskforce houdt zich bezig met die thuiszitters waarbij het niet lukt om tot een oplossing te komen. De toeleiding naar de Taskforce verloopt via PPO Rotterdam.

Meer weten?
Bekijk de Factsheet Taskforce Thuiszitters, het protocol thuiszitters  of bezoek de website van Onderwijs010.

De ouderfunctionarissen richten zich ook op vroegsignalering bij peuters, zodat ook zij snel een passende onderwijsplek in Rotterdam vinden.

Thuis en dan?
Indien een kind thuis zit, verdient het maatwerk om tot een oplossing te komen. De betrokkenen die hiermee te maken hebben zijn de ouders, de school, PPO Rotterdam en leerplicht. In sommige gevallen zijn er ook samenwerkingspartners betrokken, zoals het wijkteam. Het overleg tussen alle betrokken is er altijd op gericht om een passende plek voor het kind te vinden. Als ouder van een thuiszittend kind kunt u altijd contact opnemen met de school of PPO Rotterdam.