Handreiking Terugplaatsingssbeleid

Hierbij vinden jullie de handreiking Terugplaatsingsbeleid. Deze handreiking is opgesteld op basis van input die bij het scholenveld is ingewonnen. Nogmaals dank hiervoor!

Het doel van deze handreiking is om het terugplaatsen van leerlingen vanuit speciaal (basis)onderwijs naar het regulier of speciaal basisonderwijs te vergemakkelijken. Deze handreiking kan dan ook ingezet worden wanneer er aan een terugplaatsing gedacht wordt.

Aangezien elke terugplaatsing maatwerk is, is er bewust voor gekozen om een handreiking (en geen protocol!) op te stellen, met daarin de aandachtspunten waar aan gedacht kan worden bij een terugplaatsing.

Middels deze handreiking hopen we ook een bijdrage te leveren aan een vergroting van de doorstroom in het speciaal (basis)onderwijs, waardoor leerlingen minder lang of niet op de wachtlijst hoeven te staan en sneller de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast wordt er tegemoet gekomen aan de wens van veel ouders en leerlingen om thuisnabij onderwijs te volgen.

Klik hier voor een good practice voorbeeld.