Ondersteuningsplan

Ons ondersteuningsplan “Rotterdam doet het! Samen naar inclusiever onderwijs” loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2024. In dit plan laten we zien hoe we in Rotterdam het passend onderwijs vormgeven. Bekijk hier ons ondersteuningsplan.

In Rotterdam willen we dat:

  1. kinderen goed en zo dicht mogelijk bij huis ondersteund worden.
  2. ouders en professionals, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, nauw betrokken worden bij de ondersteuning van het kind.
  3. de schoolcontactpersoon een bekend en vertrouwd gezicht is voor het hele schoolteam.
  4. de ondersteuning snel en bij voorkeur binnen de school geregeld wordt, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een breed scala aan specialisten.
  5. de extra ondersteuningsmiddelen op transparante wijze, effectief worden ingezet op die plaatsen waar dat het hardst nodig is.
  6. er voor ieder kind passende ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
  7. we met gezond verstand en vertrouwen in elkaar, de bureaucratie tot een minimum beperken.
PPO Rotterdam werkt met het Rotterdamse model

In het Rotterdams model is de expertise over de extra ondersteuning van kinderen geborgd en in dienst van het samenwerkingsverband. Expertise die extern wordt ingehuurd is in de vorm van het ‘schoolbudget’ via de PPO-schoolcontactpersoon per school beschikbaar. De Wet Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertise Centra (WEC) vormen onze wettelijke basis.

In Rotterdam wordt passend onderwijs collectief en op basis van solidariteit aangepakt. We zetten mensen en middelen in waar het nodig is, ‘ieder het zijne is niet ieder hetzelfde’. We werken aan inclusiever onderwijs, aan een inclusievere stad. Het Rotterdamse model maakt door zijn flexibiliteit ontwikkeling in die richting goed mogelijk.

De gemeente Rotterdam, Koers VO en PPO Rotterdam werken zij aan zij in het streven naar kansengelijkheid en optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind.