Budgetten vanuit PPO Rotterdam

Bij PPO Rotterdam werken we met twee soorten budgetten:

  1. Budget inclusief onderwijs
  2. Schoolbudget

Vanaf 1 augustus 2024 worden deze samengevoegd naar 1 ondersteuningsbudget. PPO Rotterdam ontvangt een totaal budget voor Passend Onderwijs. Een groot deel van dit bedrag gaat naar de bekostiging van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor kinderen op het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De financiering van TLV’s is wettelijk verplicht voor PPO.    

Het budget dat overblijft is voor eigen beleid. Hier worden o.a. de medewerkers van PPO van bekostigd. Daarnaast is het voor scholen mogelijk om een budget aan te vragen.

Budget inclusief onderwijs
Het budget inclusief onderwijs is er voor scholen die mogelijkheden zien om structureel een meer inclusieve werkwijze toe te passen. Het doel van het inclusieve budget is om leerlingen met SO-ondersteuningsbehoeften een passende onderwijsplek te kunnen bieden in de inclusieve reguliere basisschool. 

Schoolbudget
Het schoolbudget voor 2023-2024 kan niet meer aangevraagd worden. Voor 2024-2025 worden momenteel de criteria herzien, aanvragen via Kindkans kan pas nadat deze bekend zijn. 

Het schoolbudget is voor specifieke ondersteuning. Scholen kunnen het inzetten voor één leerling of een groepje leerlingen. Voor het binnenhouden of binnenhalen van leerlingen en voor wijkactiviteiten die dit stimuleren. Voor de toekenning is de ondersteuningsvraag van de leerling(en) leidend en niet het budget. Dit kan in de praktijk betekenen dat er scholen zijn die het schoolbudget niet volledig benutten en scholen die meer dan het schoolbudget inzetten.  Deze ‘gesloten’ financiering van passend onderwijs betekent dus dat we samen verantwoordelijk zijn voor de verdeling van het budget voor extra ondersteuning. Een school kan van het schoolbudget gebruikmaken na afstemming met de SCP.