Nieuws uit de wijk – IJsselmonde

De wijk

De Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde vormde vroeger een eigen gemeente, een landelijke plek met veel zalmvisserij. Inmiddels is het een dynamisch, multicultureel stadsdeel met ruim 60.000 inwoners. IJsselmonde bestaat uit de oude dorpskern Oud-IJsselmonde en de wijken Lombardijen, Groot-IJsselmonde en Beverwaard. In IJsselmonde bevinden zich 14 reguliere basisscholen, een SO-school cluster 3 ZML, een SO-school cluster 4 en een SBO-school. Op twee plekken is schakelonderwijs terug te vinden, namelijk de schakelklassen op De Catamaran en de Schakelklas Beverwaard. Binnen Het Open Venster en RK de Regenboog loopt het PPO-project ONZE-aanpak (Onderwijs en Zorg Expertise), waarbij op schoolniveau is geïnvesteerd in extra expertise en capaciteit op het snijvlak van onderwijs en zorg.

De samenwerking

In iedere wijk is structureel overleg tussen de scholen en zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Scholen ervaren dat samenkomen van meerwaarde is om de samenwerking op te blijven zoeken en te zorgen voor een dekkend netwerk in de wijk. De wijze waarop de wijkoverleggen worden georganiseerd en de frequentie waarmee deze plaatsvinden zijn verschillend, passend bij de behoeften van de wijken. In Groot-IJsselmonde en Beverwaard is bijvoorbeeld door de IB’ers gezocht naar gezamenlijke inhoudelijke onderwerpen en neemt telkens een ander clubje de kartrekkersrol op zich voor een onderwerp.

De wijkcontactpersonen van OAT IJsselmonde werken goed samen met de netwerkpartners in de wijk. In samenwerking met het CJG, het wijkteam, SMW en met input vanuit de scholen is in 2020 een Handreiking Onderwijs-Zorgketenoverleg tot stand gekomen, dat als doel heeft om de samenwerking tussen onderwijs en zorg in IJsselmonde beter in te bedden met heldere wederzijdse verwachtingen. De scholen en vaste netwerkpartners (SMW, SCP PPO Rotterdam, jeugdverpleegkundige CJG, SCP wijkteam) wordt aanbevolen om de route van samenwerking aan het begin van het schooljaar gezamenlijk te bepalen en ten minste aan het einde van het schooljaar te evalueren. De handreiking geeft een structuur om de route langs te lopen.

Afgelopen schooljaar is er in samenwerking met alle partijen ook een Handreiking voor de Kinderopvang ontwikkeld. Deze zal nu uitgerold gaan worden over de wijk.

In Beverwaard loopt een wijkinitiatief vanuit de scholen. Gefinancierd vanuit de PPO-schoolbudgetten bieden een drietal scholen hun leerlingen in de wijk de een psychomotorische weerbaarheidstraining IK BEN KI aan. Deze training loopt inmiddels voor het vijfde schooljaar.

Ontwikkelingen

Op dit moment bereidt SBO Kindcentrum IJsselmonde zich voor om een inclusieve school te worden door een groep te openen voor leerlingen met ZML-onderwijsbehoeften.

De nieuwbouwplannen voor de scholen blijven ook in beweging. Onlangs is een school in haar nieuwe gebouw gestart, zal er van de zomer een nieuwbouw worden opgeleverd en zijn nog twee scholen bezig met de ontwikkeling van nieuwbouw.

Daarnaast wordt, zoals genoemd, de Handreiking Kinderopvang en Zorg op dit moment uitgerold.

Komende tijd zullen de wijken terugblikken op hun samenwerking in de afgelopen periode en worden nieuwe plannen gemaakt voor het komende schooljaar.

Pagina delen: