Nieuwe handreiking OPP

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is ervaring opgedaan met het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het Steunpunt Passend Onderwijs is met een initiatief gekomen om een nieuwe handreiking over het OPP te ontwikkelen in afstemming met verschillende onderwijs- en ouderorganisaties. Deze handreiking is sinds 20 september jl. voorhanden.

De handreiking biedt houvast voor een zo beknopt mogelijk OPP dat enerzijds de wettelijke eisen bevat en geen overbodige administratie vergt en anderzijds functioneel is voor de aanpak op school en helpend in de samenwerking.

Het document gaat over het werken met het OPP: Wat is de bedoeling ervan? Hoe kunnen we het OPP benutten om doelgericht en constructief samen te werken? Hoe maken we het makkelijker in het gebruik en hoe kan het scholen helpen om het OPP juist en efficiënt in te zetten?

De wettelijke plicht tot hoorrecht van kinderen bij het opstellen, monitoren en evalueren van het OPP is opgenomen in de handreiking en wordt verder toegelicht.

Daarnaast is er, in vergelijking tot de vorige handreiking vanuit de PO-raad, uitgebreid aandacht voor het OPP in relatie tot het kwaliteitsbeleid binnen een school. Ook de ondersteuningsbehoeften van ouders, de zienswijze van ouders en het gebruik van het OPP bij maatwerk in onderwijstijd krijgen expliciet aandacht in deze nieuwe handreiking.

Vanaf 2024 worden, in opdracht van het ministerie van OCW trainingen verzorgd in de handreiking en het opstellen, implementeren en registreren van het OPP voor zowel onderwijsprofessionals, ouders als leerlingen.

De handreiking en bijbehorende documenten zijn te vinden via Handreiking ontwikkelingsperspectief (OPP): een houvast voor regulier én gespecialiseerd onderwijs – Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)

Pagina delen: