Interview – De Jacobusschool (Hoogvliet)

1.Met jullie inclusief budget nemen jullie leerlingen op die anders zouden uitstromen naar het SO. Leg eens uit wat jullie bieden aan de leerlingen zodat ze op het basisonderwijs kunnen blijven.

Het team van KBS Jacobusschool zet zich in vanaf schooljaar 2020-2021 als inclusieve school om thuiszittende leerlingen, leerlingen die op de wachtlijst staan voor cluster 3 en/of 4 en/of terugstromen vanuit cluster 3 en/of 4 een plek te bieden binnen onze leerpleinen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met Auris voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en/ of slechthorendheid (cluster 2).

Het team ziet het als zijn belangrijkste taak; leerlingen een brede basis mee te geven voor de toekomst in de steeds veranderende maatschappij. Zodat leerlingen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen ontwikkeling en toekomst. Belangrijke kernpunten zijn:
– Omgaan met voorspoed en tegenslag.
– Verantwoordelijkheid nemen.
– Talenten benutten.
– Samenwerken.
– Reëel en motiverend zelfbeeld hebben.
– Geloof in een betere wereld en hun eigen rol daarin.

Wij accepteren de leerling zoals hij/zij is, waarmee wij alle leerlingen de veiligheid bieden. Waar de leerling afstemming en begrenzing nodig heeft, zullen wij dit geven. Voorop staat vertrouwen. Daar zit de kracht. Door creatief te zijn in uitdagingen brengt dit de school een verrijking die voor alle andere leerlingen ook van belang is. Zo hebben wij een Bijkom-bos gemaakt waar de leerlingen tot rust komen om vervolgens (nieuwe) lesstof eigen te maken.

2.Welke leerlingen nemen jullie op binnen het inclusieve arrangement en waar ligt jullie expertise?
Op de Jacobusschool nemen we leerlingen aan met een cluster 3 en 4 indicatie. Het streven is om geleidelijk maximaal vijf leerlingen binnen deze doelgroep een onderwijsplek te bieden.
De Jacobus biedt op dit moment inclusief onderwijs aan twee leerlingen. Zij zijn beiden al langdurig ziek en hebben een fysieke beperking. De oudste leerling zit in een rolstoel.

3.Wat gaat al heel goed, wat kan beter en waar heb je nog hulp bij nodig?
Het doel is om de leertijd van onze huidige inclusieve leerlingen uit te breiden. Het bijkom-bos is hierin van groot belang om tot rust te komen en weer de energie op te doen om het vervolg van de dag succesvol door te komen.

De aanmeldprocedure voor inclusieve leerlingen wordt steeds helderder. Ouders worden hierin vanaf het begin betrokken.

De ondersteuning vanuit de wijk- en/of schoolcontactpersoon zal per casus wisselend zijn. De hulpvraag zal hierin divers zijn. Daarnaast gaan wij volgend schooljaar werken met een orthopedagoog om de leerkrachten te ondersteunen in het werken met inclusieve leerlingen, waarin de expertise van de leerkracht wordt vergroot.

4. Aan ouders: Hoe ervaren jullie het inclusieve arrangement dat de school biedt voor jullie kind?
Ouders: ‘Wij zijn vol lof over het aanbod van de KBS Jacobus. De begeleiding en de aanpak wordt gezamenlijk opgepakt met een ieder die een meerwaarde hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Bijvoorbeeld ik vraag om een rustig plekje in een kamertje. Dit heeft geresulteerd in een bijkom-bos, waar onze kinderen inbreng hebben gehad in het ontwerp. Het bijkom-bos wordt dagelijks intensief door mijn kinderen gebruikt. Wij zijn de school zo dankbaar omdat de school echt luistert naar de vraag van mijn kinderen. De school gaat creatief om met de vraag van onze kinderen. Het is een gezamenlijk zoektocht om de onderwijsbehoeften zo helder mogelijk te krijgen en daarop de juiste interventies te plegen.’

5. Willen jullie nog iets kwijt?
Het team van KBS Jacobus is een jong innovatief team wat gelijke kansen ziet voor iedere leerling. Voor elke leerling wordt er gekeken naar individuele behoeftes.
Als directie en intern begeleider hebben wij een openhouding ten aanzien van passend onderwijs en dat straalt uit op het team. Het team is gezamenlijk in staat om vanuit eigen expertise te werken met leerlingen die meer nodig hebben.

Foto: Bijkom bos

Pagina delen: