Het Schoolbudget- Veelgestelde vragen

Waarom een schoolbudget?

Om het werk te vergemakkelijken, overzichtelijker te maken en het aantal procedures zo beperkt mogelijk te houden zijn meerdere budgetten samengebracht tot het schoolbudget. Uit de enquête in de wijknetwerken (2018/2019) kwam ook de wens naar voren om meer budget toe te kennen op schoolniveau, en bijvoorbeeld niet op bestuurs- of wijkniveau. Met het schoolbudget willen we aan deze wens tegemoet komen.

Wat is het schoolbudget?

Het schoolbudget is bestemd voor reguliere basisscholen. Het schoolbudget vervangt het SBO -wijkmaatwerkbudget, het maatwerkbudget, het Basisbudget wijken en het Basisbudget besturen. Deze middelen worden met de start van het ondersteuningsplan samengebracht onder één noemer, te weten het ‘schoolbudget’.


Waar is het schoolbudget voor bedoeld?

Het schoolbudget is bedoeld voor het extra ondersteunen van leerlingen binnen de eigen school die anders naar een andere vorm van onderwijs zouden zijn uitgestroomd en voor de extra ondersteuning van leerlingen die zonder deze ondersteuning niet kunnen worden toegelaten. Daarnaast kunnen er wijkinitiatieven die bijdragen aan een dekkend netwerk uit gefinancierd worden.

Hoe hoog is het schoolbudget?

Het schoolbudget bedraagt voor schooljaar 2020/2021 ongeveer 52 euro per leerling. Eerder is gesproken over 35 euro, deze verhoging is een direct gevolg van meevallende cijfers vanuit de februari telling van afgegeven TLV’s. Dit geeft goed weer wat het effect is van de drie communicerende vaten (TLV bekostiging, Budget voor extra ondersteuning en Expertise voor extra ondersteuning) en in het bijzonder de hoeveelheid afgegeven TLV’s. Let op, dit budget geldt voor het schooljaar 2020-2021. Verandering in cijfers kan leiden tot verandering in budget voor het jaar daarna.

Hoe wordt de hoogte van het schoolbudget bepaald?

De begroting voor Passend Onderwijs betreft een gesloten budget aan Rijksbijdragen. PPO ontvangt een bedrag op basis van leerlingaantal. Van dit totale budget moeten eerst alle toelaatbaarheidsverklaringen voor kinderen op het SO en het SBO bekostigd worden. Het geld dat over blijft kan worden gebruikt voor het eigen beleid (zie ook de afbeelding hieronder). De hoogte van het schoolbudget hangt dus af van de TLV bekostiging en het budget dat we inzetten voor expertise voor extra ondersteuning en het inclusieve budget.

Ter verduidelijking, 4 TLV’s laag = 0,6 FTE Schoolcontactpersoon PPO =  1 FTE onderwijsassistent = 1 euro minder schoolbudget per Rotterdamse leerling.

Wordt dit bedrag gestort bij de school?

Nee, de gelden blijven staan op de rekening van PPO. Het budget wordt alleen op papier gekoppeld aan de school.

Wie vraagt aan?

De directeur van de school doet, in overleg met de schoolcontactpersoon, de aanvraag voor het besteden van (een deel van) het schoolbudget (zie procedure beschrijving). Ondertekening door het bevoegd gezag van school vindt straks niet meer plaats via een handtekening op papier, maar door een digitaal akkoord in Kindkans.

Is het erg als het schoolbudget wordt overschreden?

Scholen hoeven geen leerlingen af te afwijzen omdat zij denken dat ze geen middelen krijgen om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te kunnen voldoen. We zijn ons bewust dat het nieuwe budget iets gaat betekenen voor de scholen, de ondersteuningsvraag van de leerling(en) blijft net als nu leidend. Er zijn scholen die (op basis van hun huidige gebruik van PPO middelen) het schoolbudget niet of niet geheel nodig hebben. Bij sommige scholen kan al ingeschat worden dat zij gaan overschrijden. Dit is niet erg, de SCP-ers van PPO zijn hiervan op de hoogte. Mocht dit het geval zijn wordt dit te allen tijden besproken door de scp-er met de regiomanager. Door het principe te blijven hanteren dat we de middelen inzetten daar waar ze het hardste nodig zijn verwachten we in de praktijk met over- en onderschrijdingen te maken te krijgen en uit te kunnen komen met het totale budget. PPO monitort hoe dit uitpakt op het niveau van het hele samenwerkingsverband.

Hoe houden we zicht op de bestedingen in school en wijk?

PPO streeft naar een maandelijkse rapportage per school, wijk, OAT, bestuur en PPO.

Weten we zeker dat de invoering van het schoolbudget een verbetering is?

Nee, daarom gaan we strak monitoren en zullen we indien noodzakelijk het beleid na een jaar bijstellen. Doordat het schoolbudget een aantal andere budgetten vervangt verwachten we dat het overzichtelijker en makkelijker te monitoren is.

Komen er nieuwe aanvraagformulieren en zo ja, wanneer zijn deze klaar?

Ja, er komen nieuwe aanvraagformulieren. In Kindkans zullen standaardformulieren beschikbaar komen. Daarnaast wordt één inhoudelijk aanvraagdocument ontworpen. Het streven is medio juni alles werkend te hebben in onder andere Kindkans.

Wanneer komt alle informatie beschikbaar?

We hopen midden juni alle informatie beschikbaar te hebben.

Zijn er vragen?

Neem dan contact op met de schoolcontactpersoon.

Pagina delen: