Communiqué 18 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de Gemeente Rotterdam, van de Schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de Besturen van de kinderopvang, komt geregeld bijeen en brengt over de nodige inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.

Het Regieteam heeft in zijn vergaderingen van dinsdag 26 januari 2021 het volgende besproken:

Melden ongeregeldheden
Helaas hebben we in Rotterdam op diverse plekken te maken gehad met rellen. Als scholen of kinderopvanginstellingen signalen krijgen die kunnen duiden op aanstaande ongeregeldheden dan wil de politie dit graag weten. Om de telefoonlijnen vrij te houden, graag melding doen via de website van de politie.

Geen noodopvang voor gehele groepen
Het is niet de bedoeling hele groepen op te vangen in de noodopvang op de basisschool, bijvoorbeeld heel groep 3 of heel groep 8. Dit is strijdig met de regels van de lockdown: scholen geven les op afstand. Een school mag alleen leerlingen in kleine groepjes opvangen waar dit kinderen in een kwetsbare situatie betreft en kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben. Alleen het feit dat de kinderen in groep 3 of groep 8 zitten, is geen reden voor noodopvang.

Afwegingskader noodopvang binnen de kinderopvang
In vervolg op de afspraken zoals die gelden voor noodopvang (zie communiqué 16) is voor de kinderopvang het afwegingskader opgesteld en verspreid binnen de sectorkamer VVE.

Samenwerkingsafspraken primair onderwijs – kinderopvang
Voor de samenwerking tussen primair onderwijs en de kinderopvang gelden voor de inzet van pedagogisch medewerkers bij de noodopvang op de school de volgende richtlijnen:

  • Medewerkers uit de kinderopvang worden ingezet op vrijwillige basis.
  • Kinderopvangorganisaties leveren, in overleg en waar mogelijk, personele capaciteit en expertise voor de noodopvang onder schooltijd.
  • De noodopvang vindt plaats in de school, onder verantwoordelijkheid en onder leiding van de school.
  • Bij de noodopvang is altijd een vertegenwoordiger van de school aanwezig.
  • Medewerkers uit de kinderopvang mogen met een VOG Kinderopvang in de noodopvang op scholen werken. Zij hoeven geen VOG Onderwijs aan te vragen.
  • Het regieteam doet de aanbeveling om afspraken te maken voor de hele periode zolang de huidige sluiting van basisscholen en kinderopvang duurt. Hierbij moet de school er rekening mee houden dat de beschikbare capaciteit van de kinderopvang in deze periode kan wisselen.
  • Er kan gebruik gemaakt worden van de subsidie ‘extra hulp voor de klas’ om de inzet van kinderopvangmedewerkers te financieren. Deze subsidie is voor Rotterdam en de zeven omliggende  gemeenten aangevraagd.
  • Waar mogelijk zal de kinderopvangorganisatie ‘met gesloten beurs’ werken. Als er voldoende personeel is en er al een goede samenwerking is met de school brengt de kinderopvangorganisatie geen kosten in rekening. Wanneer er een nieuwe samenwerking wordt aangegaan of personeel niet of beperkt beschikbaar is, wordt voor de (extra) inzet van de medewerkers een kostprijs gerekend. Ook kan er sprake zijn van andere noodzakelijke kosten, zoals reiskosten. Over de verrekening van de kosten maken kinderopvangorganisatie en schoolbestuur afspraken.

Pagina delen: