Communiqué 16 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de Gemeente Rotterdam, van de schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de besturen van de kinderopvang, komt geregeld bijeen en brengt over de nodige inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.

Het Regieteam heeft in zijn vergadering van woensdag 13 januari 2021 het volgende besproken:

Lockdown
De lockdown is met drie weken verlengd. Dit betekent dat de kinderopvang en het onderwijs nog steeds gesloten zijn, met uitzondering van specifieke situaties (zoals voor de noodopvang en op het voortgezet onderwijs voor de examenleerlingen). Middelbare scholieren moeten onderling 1,5 meter afstand houden.

De basis- en middelbare scholen geven onderwijs op afstand tot en met 7 februari 2021. Onderzocht wordt of de kinderopvang en het basisonderwijs eerder open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari 2021.

Britse variant
Het RIVM doet nader onderzoek naar de besmettelijkheid en overdraagbaarheid vanuit kinderen van de Britse variant van het coronavirus. De GGD roept onderwijs en kinderopvang op om wanneer op een locatie de besmettingen sterk toenemen en er afwijkende zaken lijken te spelen, dit direct te melden. Zo kunnen we eventuele besmettingen met de Britse variant snel isoleren.

Testadvies kinderen
De GGD heeft het testbeleid voor kinderen tot en met 18 jaar aangescherpt (zie bijlage). Het is belangrijk om kinderen te testen als zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Dit kan verdere besmetting voorkomen en zo krijgen we meer inzicht in de verspreiding van het coronavirus onder kinderen.

Noodopvang
Scholen hebben de primaire taak om onderwijs op afstand te realiseren. Voor de noodopvang op scholen en binnen de kinderopvang* gelden de volgende afspraken:

De noodopvang moet op een veilige manier tot stand kunnen komen. Door de noodopvang mag onderwijs op afstand niet in het gedrang komen.

Als de capaciteit voor noodopvang op een schoollocatie te klein is voor de vraag, wordt de kinderopvang gevraagd naar beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers om de school te ondersteunen. De school neemt hiervoor contact op met de kinderopvanginstelling.

Als de capaciteit voor noodopvang te klein blijft voor de vraag, gelden voor toegang tot noodopvang de volgende prioriteiten:

  • Kwetsbare kinderen: kinderen in een thuissituatie die leidt tot een bedreiging van hun veiligheid en kinderen die in de thuissituatie grote leerachterstand dreigen op te lopen.
    De directeur van de school of kinderopvang bepaalt welk kind als kwetsbaar wordt gezien.
  • Kinderen uit een eenoudergezin met een ouder met een cruciaal beroep en kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben, waarbij de functie op locatie (dus niet thuis) uitgeoefend moet worden én bestempeld is als vitaal. De noodopvang geldt alleen voor de dagen dat de ouders werken.

Als er dan nog capaciteit over is, komen de volgende kinderen in aanmerking voor noodopvang:

  • Kinderen die in aanmerking komen voor noodopvang en in de omgeving op een andere school zitten, maar daar niet terecht kunnen. Wanneer er (eventueel bij een partner in de wijk) noodopvangcapaciteit beschikbaar is, hebben kwetsbare kinderen altijd voorrang. De scholen maken hierover onderling afspraken. Let op: Breng altijd de BSO op de hoogte wanneer een kind naar noodopvang op een andere locatie gaat.
  • Kinderen waarvan één van beide ouders een cruciaal beroep heeft waarbij de functie op locatie (dus niet thuis) uitgeoefend moet worden én bestempeld is als vitaal. De noodopvang geldt alleen voor de dagen dat de betreffende ouder werkt.

* In de reguliere kinderopvang is de opdracht gericht op de noodopvang voor 0-4 jarigen, en buitenschoolse opvang (bso), van ouders met een cruciaal beroep die een contract hebben met de kinderopvanginstelling. Dit kan tot andere prioriteiten leiden.

Voor kwetsbare jonge kinderen is maatwerk nodig, dus eventueel ook voor kinderen van ouders zonder contract.

Onderwijskansen en -achterstanden
Er zijn grote zorgen over de gevolgen van deze coronatijd. Dit blijkt onder meer uit de brief van de wethouders onderwijs van de vier grote steden aan minister Slob waarin zij vragen om een structurele duurzame aanpak voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden in het onderwijs door corona.

De gemeente Rotterdam gaat in gesprek met de onderwijsbesturen en kinderopvang hoe we de leerlingen hierin kunnen begeleiden. Het gaat hierbij niet alleen om kennisachterstand, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling. De problemen spelen in het hele onderwijsveld, maar zeker bij de aansluiting van primair op voortgezet onderwijs. De schooladviezen zijn hierbij van groot belang. Het onderwijs hanteert het uitgangspunt om ‘kansrijk te adviseren en te plaatsen’: het schooladvies baseren op de potentie van de leerling en niet op de gemiste kennis en vaardigheden, en de leerling vervolgens voldoende tijd, ruimte en kansen bieden. Ook is het nu lastiger voor de leerlingen en hun ouders om hun keuze voor een vo-school te maken, want er is waarschijnlijk geen bezoek mogelijk aan de school, alleen een kennismaking via digitale structuren.

Meldpunt kwetsbare kinderen
Professionals die zich zorgen maken over een kind nu de scholen en kinderopvang gesloten zijn, kunnen bellen met het meldpunt kwetsbare kinderen via 14 010, of mailen naar: meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl

Bel bij acuut gevaar voor kinderen direct met Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (0800 – 20 00) of de politie (112).

Pagina delen: