Communiqué 15 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de Gemeente Rotterdam, van de Schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de Besturen van de kinderopvang, komt geregeld bijeen en brengt over de nodige inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.

Het Regieteam heeft in zijn vergadering van dinsdag 5 januari 2021 het volgende besproken:

Noodopvang

Er is noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben, of de alleenstaande ouder een cruciaal beroep heeft. De school bepaalt welke kinderen als kwetsbaar worden gezien.

Onder schooltijd verzorgt de school de noodopvang, na schooltijd de kinderopvangorganisatie voor ouders met een contract (dagopvang en BSO).

Als een van de ouders géén cruciaal beroep uitoefent, is het dringende advies om zelf de opvang van de kinderen te verzorgen. Lukt dat niet, dan kunnen deze ouders de school verzoeken om noodopvang. De school zal doen wat mogelijk is. De noodopvang van kinderen waarvan slechts één ouder een cruciaal beroep heeft, mag echter niet ten koste gaan van het afstandsonderwijs en van de noodopvang van kwetsbare kinderen en van kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben.

De school zal dus steeds een afweging maken op basis van de hoeveelheid ‘noodzakelijke’ noodopvang, de realisatie van afstandsonderwijs en de beschikbare capaciteit.

Het Regieteam heeft aandacht voor een groeiende vraag naar noodopvang, wanneer de schoolsluiting onverhoopt verlengd wordt. Afhankelijk van de duur van de lockdown kunnen meer groepen kinderen worden aangemerkt als kwetsbaar. Niet alleen kinderen in een onveilige thuissituatie, maar bijvoorbeeld ook kinderen die extra steun en begeleiding nodig hebben.

Meldpunt kwetsbare kinderen

Het Meldpunt kwetsbare kinderen is vanaf 4 januari 2021 weer in gebruik genomen. Professionals die zich zorgen maken over een kind nu de scholen en kinderopvang gesloten zijn, kunnen bellen met het meldpunt kwetsbare kinderen via 14 010, of mailen naar: meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl

Bij acuut gevaar voor kinderen moet men direct bellen met Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (0800 – 20 00) of de politie (112).

Kansengelijkheid

Het Regieteam heeft gesproken over de kansengelijkheid. Leerlingen zijn gebaat bij hoge verwachtingen en kansen. Dit vraagt inzet vanuit het primair en voortgezet onderwijs, maar ook vanuit het Ministerie van OCW en van de Inspectie van het Onderwijs.

Over de zorgen en wensen rondom kansengelijkheid in deze crisisperiode gaat de gemeente samen met de besturen in gesprek met het ministerie.

Deurbezoek

Net zoals tijdens de sluiting van de scholen in het voorjaar, voert Leerplicht deurbezoeken uit, voor het primair en het voortgezet onderwijs. Dit doet Leerplicht op basis van een signaal van de school dat een leerling onbereikbaar is.

Sporthallen en zwembaden

Scholen vroegen of het mogelijk is sporthallen open te stellen om tijdens de noodopvang met kwetsbare kinderen te bewegen en sporten. Dit is helaas niet mogelijk. Er is alleen een uitzondering voor eindexamenkandidaten van opleidingen met examen in sport & bewegen.

De communicatie rondom de openstelling van sporthallen en zwembaden na de lockdown bleek onduidelijk. Bij een herstart van de scholen (beoogd op 18 januari), gaan op die datum ook de sporthallen en zwembaden open.

Pagina delen: