Bericht Netwerk LPO: Sectorplan afbouw bovenmatige reserves

Op verzoek van minister Slob hebben de gezamenlijke samenwerkingsverbanden zich in korte tijd gebogen over een collectief plan om mogelijk bovenmatige reserves terug te dringen tot aan de signaleringswaarde die de minister heeft vastgesteld. Het plan diende vóór 1 februari 2021 bij de minister te zijn ingediend. Dit is gelukt: het sectorplan ligt inmiddels bij het ministerie, en wordt gedragen voor Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad gezamenlijk.

De kern van het plan, dat in nauw overleg met de achterban van de betrokken organisaties is opgesteld, komt op het volgende neer:

  • Er is gekozen voor een zo snel als doelmatig mogelijke afname van de bovenmatige reserves tot 100% in de jaren 2021 en 2022, met een uitloop tot 2023.
  • De werkgroep ziet het bestuurlijk overleg van Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad als stimulator, aanjager en aanspreker voor dit sectorplan. De afzonderlijke samenwerkingsverbanden zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen plannen. Voor het gezamenlijke sectorplan geldt voor de samenwerkingsverbanden: zo gaan we het doen; sluit aan en doe mee.
  • De (vervolg)plannen van de samenwerkingsverbanden moeten 1 mei 2021 zijn ingediend. Op zeer korte termijn is daarom duidelijkheid nodig over de eisen die aan deze plannen worden gesteld.
  • In het sectorplan is voorzien in een opdracht om de komende jaren de samenwerkingsverbanden te monitoren, te stimuleren en aan te spreken op de voortgang. Voor een nieuwe (vervolg)opdracht kan het bestuurlijk overleg naar eigen inzicht handelen en mogelijk wederom een beroep doen op de werkgroep.

Het volledige sectorplan is te downloaden op de website van Netwerk LPO. Voor aanvullende vragen kun je terecht bij bestuurslid Theo van Rijzewijk: theo.vanrijzewijk@swvbrabantsewal.nl.

Pagina delen: