Belangrijk bericht met betrekking tot de mogelijke aanmelding van leerlingen met een vermoeden van EED

Aangepast toetsen en begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen en vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) voor het voorjaar van 2021.

Op 9 februari 2021 hebben de partners in Dyslexie Centraal, waaronder het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), met elkaar informatie en adviezen gedeeld voor mogelijke scenario’s. Deze informatie is verwerkt in de documenten Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021 en Mogelijke scenario’s voor toetsmomenten en ON 3 – voorjaar. Deze documenten bieden een richtlijn voor het maken van passende keuzes in het onderwijs en de -extra- ondersteuning van deze groep leerlingen. De documenten zijn te vinden via de bijgevoegde links.

Links:
Dyslexie centraal – Informatie over Corona
Dyslexie centraal – Scenario’s
Dyslexie centraal – handelingsplan

Wij, als poortwachters EED bij PPO Rotterdam, volgen deze richtlijnen. 

Ik wil in het bijzonder nog even aandacht vragen voor de bijgevoegde link naar het format “handelingsplan technisch lezen/spellen en ondersteuningsniveau 3”. Wanneer dit format gebruikt wordt voorafgaand en tijdens de extra hulp, sluit dat naadloos aan op het leerlingdossier 4.0 en bespaart dat wellicht veel tijd wanneer het daadwerkelijk tot een aanmelding komt.

Als u nog vragen heeft over e.e.a. of toelichting wilt op de documenten, neem dan gerust contact met ons op. 

Namens het poortwachtersteam,
Kees Stentler 

Let op: in het document Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021 wordt verwezen naar de Handreiking tijdelijke aanpassing toetsingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19. De genoemde data op pagina 2 onder de kopjes Doelgroep en Tijdelijke aangepaste criteria ernst moeten vervangen worden door de data die in Mogelijke scenario’s voor toetsmomenten en ON3 voorjaar 2021 staan (bron: https://www.nkd.nl/nieuwsberichten/aangepast-toetsen-en-begeleiden-voor-eed-voorjaar-2021/).

 

Pagina delen: