Evaluatie schoolbudget

De afgelopen periode is er aandacht geweest in het MT van PPO Rotterdam voor de evaluatie van het schoolbudget. Gedurende het schooljaar zijn de signalen vanuit de scholen en OAT’s verzameld en tijdens het MT besproken. Hieronder worden de hoofdpunten toegelicht:

  • Is een akkoord door de schooldirecteur via Kindkans noodzakelijk?

Ja, op dit moment houden we hier aan vast. De schooldirecteur is uiteindelijk eindverantwoordelijke en daarmee is het medeweten vanaf de aanvraag van de schooldirecteur van belang. Via de ondertekening is het ‘meeweten’ vastgelegd. Hiermee voorkomen we verrassingen in het proces, wanneer het gaat om bijvoorbeeld facturen die binnenkomen bij de school.

  • Is een laatste akkoord door de regiomanager noodzakelijk?

Ja, op dit moment nog wel. Om dezelfde redenen als hierboven voor de schooldirecteur beschreven. We begrijpen de behoefte van de schoolcontactpersonen en de scholen om hier een steeds grotere zelfstandige rol in te spelen. Dit is uiteindelijk ook het streven. Het komende schooljaar zullen de mogelijkheden onderzocht worden op welke manieren er meer mandaat naar de schoolcontactpersonen en de scholen toe kan.

  • Kan er een schoolbudget worden toegekend als het gaat om een aanvraag gerelateerd aan taal-/NT2-problematiek?

Als dit de basis van het probleem is en eventuele andere problemen hieruit voortkomen niet. Alleen op basis van taal-/NT2- problematiek worden leerlingen niet doorverwezen naar het S(B)O. Het hoofdkader waar het schoolbudget voor bedoeld is ‘voorkomen van uitstroom richting S(B)O, het toelaten van leerlingen die anders niet toegelaten kunnen worden of wijkinitiatieven die bijdragen aan het dekkend netwerk van de wijk’ verandert niet.

  • Kan er een schoolbudget worden toegekend als het gaat om trauma bij een leerling/leerlingen?

Ook hier geldt het bovengenoemde hoofdkader. Denk ook aan samenwerking met de GGZ en OZA indien nodig.

  • Uurtarieven van de begeleiding:

Er wordt een grote variatie in uurtarieven waargenomen. Ook lijken de uurtarieven steeds meer te stijgen. We gaan kijken hoe meer grip gekregen kan worden op de tarieven die momenteel gevraagd worden door externe instanties.

  • Vindbaarheid van de informatie en stukken op de website is niet optimaal:

Er zal een directe link ‘Schoolbudget’ gecreëerd worden op de website direct onder het menu ‘Voor scholen en professionals’. Dit gaan we ook voor het ‘budget inclusief onderwijs’ doen.

  • Bureaucratie:

Vanuit de scholen komen af en toe signalen naar voren rond bureaucratie. Concrete signalen worden serieus bekeken. Mede in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek zullen hier het komende schooljaar verdere acties voor worden uitgezet vanuit PPO Rotterdam. Vergeet niet bij de ervaring van bureaucratie te drukken op de Kafkaknop (meldpunt bureaucratie) op onze website.

De stukken op de website (o.a. veel gestelde vragen, onderbouwing aanvraag schoolbudget) zijn inmiddels geactualiseerd voor het nieuwe schooljaar. Mocht je een vraag/signaal missen hierboven geef dit dan aan bij je schoolcontactpersoon. Dan zullen we deze bij de volgende evaluatie meenemen. Klik hier voor meer informatie over het schoolbudget.

Pagina delen: