Communiqué 14 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

child, boy, portrait

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de Gemeente Rotterdam, van de Schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de Besturen van de kinderopvang, komt geregeld bijeen en brengt over de nodige inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.

Het Regieteam heeft in zijn vergadering van maandagavond 14 december 2020 het volgende besproken:

Scholen sluiten vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021. Het gaat om zowel basisscholen als middelbare scholen, beroeps- en hoger onderwijs. Uitzonderingen zijn mogelijk voor leerlingen die examens moeten doen, praktijkonderwijs volgen of persoonlijke begeleiding krijgen. 

 

Ook de kinderopvang moet de deuren sluiten. De sluiting zorgt voor beperking van het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders en beperkt daarmee het risico op verspreiding van het virus.

Om de negatieve gevolgen van de sluitingen het hoofd te kunnen bieden, blijft noodopvang mogelijk voor kwetsbare kinderen (= kinderen in een risicovolle thuissituatie) en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Noodopvang is er alleen voor ouders die allebei een cruciaal beroep uitoefenen. Als een van de ouders géén cruciaal beroep uitoefent, dan is het dringend advies vanuit de Rijksoverheid om zelf de opvang van de kinderen te verzorgen.

Voor de noodopvang gelden grotendeels dezelfde regels als tijdens de eerste coronagolf, maar niet helemaal. Noodopvang is er alleen voor kinderen van ouders die al een contract hebben en alleen voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan in het voorjaar.

Primair onderwijs

De scholen sluiten vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021. Ze gaan over tot afstandsonderwijs, met een ‘gewone’ kerstvakantie. Op 16, 17 en 18 december is er nog geen afstandsonderwijs. Op die dagen treffen de scholen de voorbereidingen om op maandag 4 januari 2021 met afstandsonderwijs te starten.

Op 16, 17 en 18 december is er wel noodopvang van kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben of de alleenstaande ouder een cruciaal beroep heeft, en van kwetsbare kinderen. Onder schooltijd verzorgt de school de opvang, na schooltijd de kinderopvangorganisatie voor ouders met een contract (dagopvang en BSO).

Als vrijdag 18 december al een vrije dag was, dan is er op die dag geen noodopvang, maar geldt de reguliere afspraak die al gemaakt was met de betreffende kinderopvangorganisatie.

Ook van 4 tot 18 januari 2021 is er noodopvang van kinderen waarvan beide ouders (of de alleenstaande ouder) een cruciaal beroep hebben en van kwetsbare kinderen (onder schooltijd door de school, na schooltijd door de kinderopvang). De school geeft aan welke kinderen kwetsbaar zijn. Kwetsbare kinderen zijn kinderen in risicovolle thuissituaties. Het gaat dus niet om kinderen die thuis extra begeleiding nodig hebben. 

Kinderopvang

De kinderopvang sluit van woensdag 16 december tot maandag 18 januari.

Er is in deze periode wel sprake van noodopvang, maar alleen wanneer de sluiting niet is voorzien.

Voor de vakantiesluiting gaat het Regieteam er vanuit dat de ouders en verzorgers al voorzieningen hadden getroffen. Ouders kunnen dus niet voor de gewone kerstvakantie om noodopvang vragen. Er is in de kerstvakantie alleen noodopvang voor kinderen waarvan beide ouders (of de alleenstaande ouder) een cruciaal beroep hebben, en waarvan de ouders een contract hebben met de kinderopvangorganisatie.

Vanaf 4 januari geldt noodopvang ook voor kwetsbare kinderen.

Binnen één wijk moeten scholen en kinderopvang afspraken kunnen maken over een efficiënte opvang. Dat betekent dat het Regieteam alle organisaties vraagt om waar nodig en gewenst samen te werken en gezamenlijk noodopvangvoorzieningen te draaien.

24 uurs opvang

Alleen als het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder volgens de reguliere openingstijden 24 uurs opvang biedt, is er 24 uurs noodopvang beschikbaar voor kinderen, dus opvang in de avond, nacht en weekenden.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is van 16 december 2020 tot 18 januari 2021 gesloten. De scholen bieden, buiten de kerstvakantie, onderwijs op afstand. Op school is er noodopvang voor leerlingen waarvan beide ouders (of de alleenstaande ouder) een cruciaal beroep hebben en voor kwetsbare leerlingen. Kwetsbare leerlingen zijn kinderen of jongeren in risicovolle thuissituaties. Het gaat dus niet om leerlingen die thuis extra begeleiding nodig hebben. 

De sluiting geldt niet voor jongeren in hun examenjaar en ook niet voor jongeren in het zogenoemde pre-examenjaar met de schoolonderzoeken.

De sluiting geldt ook niet per se voor het praktijkonderwijs en voor de praktijkgerichte vakken in het beroepsonderwijs. Hetzelfde geldt voor kinderen en jongeren die extra persoonlijke begeleiding nodig hebben.

De scholen voor het voortgezet onderwijs zullen hun examen-leerlingen zorgvuldig begeleiden. Over de vraag of zij de ruimte nemen om ook het praktijkonderwijs open te houden of dat zij ook voor deze jongeren kiezen voor afstandsonderwijs nemen zij nog deze week een besluit.

Leerlingenvervoer

De scholen melden op dinsdag 15 december 2020 bij team leerlingenvervoer van de gemeente Rotterdam (tel. 010-498 42 57, e-mail: leerlingenvervoer@rotterdam.nl) welke kinderen wel en niet naar school gebracht moeten worden, zodat duidelijk is welk vervoer van Trevvel door moet gaan op 16, 17 en 18 december 2020 en in de periode vanaf 4 januari tot 18 januari 2021.

Melding over kwetsbare kinderen

Tot het begin van de kerstvakantie kunnen professionals ernstige zorgen over kwetsbare kinderen in het kader van de coronasluiting (onder vermelding van het kind en de school) melden bij Esther Gillan, telefoon (06) 22 96 24 14, e-mail: em.gillan@rotterdam.nl

Vanaf 4 januari 2021 kan het Meldpunt Kwetsbare Kinderen, zoals dat in het voorjaar functioneerde, weer in gebruik genomen worden.

Vervolg

Begin januari komt er weer een communiqué van het Regieteam om iedereen van de laatste stand van zaken op de hoogte te stellen.

Rest ons u, ondanks de bijzondere omstandigheden, fijne feestdagen te wensen.

Pagina delen: