Nieuwsbrief september 2013

 

Het schooljaar is alweer enige weken aan de gang. De vakantieverhalen zijn uitgewisseld en iedereen is opgeladen weer hard aan de slag gegaan op alle scholen binnen Rotterdam. De ontwikkelingen binnen PPO Rotterdam gaan ook gestaag door. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte.

 

Simone de Wit

Kwartiermaker PPO Rotterdam

 

     Transitiedocument
 

Waar staan we in het traject? Wat hebben we al gedaan en wat moeten we de komende maanden nog doen? Deze vragen staan centraal in het transitiedocument. Het geeft op een overzichtelijke manier weer hoe de stand van zaken is op alle fronten binnen PPO Rotterdam. Het transitiedocument maakt de verbinding van de hoofdlijnennotie naar het ondersteuningsplan. U kunt het transitiedocument lezen door hier te klikken.

 
Lees meer ›

    
     Simulatieonderzoek Onderwijsinspectie
 

Op donderdag 19 september jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs een bezoek gebracht aan PPO Rotterdam. Het betrof geen ‘standaard’ inspectiebezoek maar een simulatieonderzoek. In het schooljaar 2013-2014 worden alle 152 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs bezocht en wordt een kwaliteitsonderzoek nagebootst, ook wanneer het samenwerkingsverband nog niet volledig is ingericht. Het doel is om de kwaliteitsontwikkeling bij de samenwerkingsverbanden te stimuleren en toezicht te houden op de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden. PPO Rotterdam was het tweede samenwerkingsverband dat bezocht werd.

 

De inspecteurs waren zeer tevreden met de reeds beschikbare documenten en met de voorbereiding van het bezoek; er is de afgelopen periode dan ook hard gewerkt door veel mensen! Een belangrijk gespreksonderwerp was het transitiedocument. In dit document worden de huidige stand van zaken op de diverse terreinen weergegeven en de acties die de komende maanden op de agenda staan. 

 
Lees meer ›

    
     Van schoolondersteuningsprofiel naar een dekkend netwerk van arrangementen
 

In mei van dit jaar hebben de meeste scholen de enquêtes ingevuld voor de schoolondersteuningsprofielen. De enquêtes zijn verwerkt in een rapport welke een foto geeft van de huidige ondersteuningsmogelijkheden van de school. Van groot belang is dat het rapport nu met het team van de school wordt besproken zodat het breed gedragen gaat worden. Scholen die niet in staat waren om de enquêtes in te vullen, worden de komende weken in de gelegenheid gesteld deze alsnog in te vullen en zijn hiervan op de hoogte gesteld. Zij zullen rond de herfstvakantie het rapport over hun school ontvangen. 

 

    
     Onderwijsondersteuningstoewijzing
 

Hoe gaan we verwijzen? Deze vraag is een ander belangrijk onderwerp dat nu op de agenda staat. Hoe gaan we de MDO’s (multidiciplinaire overleggen) organiseren binnen de scholen? Hoe gaan we samenwerken met de gemeente? Hoe zorgen we er ook voor dat we flexibel blijven dat terugplaatsing naar regulier onderwijs gerealiseerd kan blijven? Het zijn vragen waarover in de notitie onderwijsondersteuningstoewijzing een voorstel wordt gedaan. De notitie is besproken zijn in de diverse gremia en vervolgens voorgelegd aan de besturen. Zij hebben aangegeven dit de komende weken te bespreken met hun achterban. Op- en aanmerkingen hierover zullen worden verwerkt waarna het aan het eind van dit jaar wordt vastgesteld en we vanaf begin 2014 kunnen starten met de implementatie ervan.

 

    
     Aanmeldingen CvI
 

Aanmeldingen bij de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) worden nu soms nog buiten WSNS om gedaan. De gezamenlijke besturen van WSNS Rotterdam-Noord en -Zuid zien graag dat in het vervolg alle aanmeldingen bij de CvI van cluster 3 en 4 via WSNS gaan verlopen. Zo komt er meer zicht op de leerlingenstroom die straks deel gaat uitmaken van het nieuwe samenwerkingsverband. De schoolbesturen hebben hierover een brief ontvangen, die u hier kunt downloaden.

 

    

Nieuws uit de groepen


PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003 DD Rotterdam

010-3031400

info@pporotterdam.nl