Nieuwsbrief juli 2013

 

Met de vakantie in het vooruitzicht en de eerste mooie zomerse dagen achter ons, blikken we terug op een zeer productieve tijd rondom de invoering van Passend Onderwijs. Enkele hoofdpunten hebben we er uitgelicht en daar kunt u hieronder meer over lezen.

 

Namens iedereen vanuit de projectorganisatie PPO Rotterdam wens ik jullie alvast een fijne vakantie en sterkte nog even met de laatste loodjes.

 

Simone de Wit

Kwartiermaker PPO

 

     Terugblik afgelopen periode
 

Vorig jaar rond deze tijd werd de eerste versie van de hoofdlijnennotitie vastgesteld met daarin de opdracht voor de diverse werkgroepen. Nu, een jaar verder, kunnen we zien dat alle werkgroepen in diverse vormen zijn gestart. Dit is niet meteen voor iedereen zichtbaar en daarom des te belangrijker om te melden. Zo heeft de werkgroep financiën een eerste financieel perspectief voor het eerste jaar opgeleverd, heeft de werkgroep onderwijsondersteuningstoewijzing een eerste concept gemaakt over de manier waarop we straks binnen PPO Rotterdam de toewijzing van (extra) onderwijsondersteuning willen regelen. Er ligt vanuit deze werkgroep ook een bruikbaar overzicht van het huidige aanbod van producten en diensten vanuit de onderwijsondersteunende aanbieders. Dit overzicht geeft een goede basis om het komend jaar te gaan bepalen welke arrangementen we aan gaan bieden. Er is overleg met Koers VO om de afstemming tussen PO en VO beter te regelen.

 
Lees meer ›

    
     Schoolondersteuningsprofielen
 

In onze laatste nieuwsbrief konden we u berichten dat de enquêtes voor het vaststellen van de schoolondersteuningsprofielen waren verzonden naar de scholen. Inmiddels heeft ongeveer 80% van de scholen de enquêtes ingevuld en geanalyseerd. Deze analyses zijn verwerkt in een schoolrapport. Na de zomer volgt er nog een ronde van de enquêtes omdat er gestreefd wordt naar een percentage van 100%.

 

 
Lees meer ›

    
     Interview Annet Dries
 

Annet Dries is directeur van de Agnesschool en lid van de werkgroep Schoolondersteuningsprofielen. In deze nieuwsbrief leggen wij haar enkele vragen voor.

 

 

Inmiddels is PPO Rotterdam ruim een jaar bezig, wat zijn volgens u de belangrijkste mijlpalen tot nu toe?

 

“Er is heel veel gebeurd. De belangrijkste zaken vind ik dat WSNS Rotterdam-Noord en WSNS Rotterdam-Zuid bij elkaar zijn gekomen en de samenwerking zijn aangegaan. Ook de verschillende Rotterdamse schoolbesturen zijn met elkaar het gesprek en de samenwerking aangegaan. Met de oprichting van PPO Rotterdam is er een nieuwe organisatiestructuur gevormd. Ook zijn we gestart met de inventarisatie van de schoolondersteuningsprofielen. En tenslotte is inmiddels op iedere school passend onderwijs onderwerp van gesprek. Het leeft nu dus echt.”

 
Lees meer ›

    
     Oprichting Ondersteuningsplanraad
 

In de wet Passend Onderwijs is onder meer aangegeven dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) moet oprichten. Deze raad heeft inspraak op en moet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan (vergelijkbaar met het huidige Zorgplan van de samenwerkingsverbanden WSNS) van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan beschrijft PPO Rotterdam haar beleid op alle, aan passend onderwijs gerelateerde, terreinen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toewijzing van onderwijsondersteuning, de verantwoording naar de Onderwijsinspectie, het financiële beleid, (professionalisering van) het personeel in dienst van het samenwerkingsverband en de samenwerking met partners als jeugdzorg en de gemeenten.

 
Lees meer ›

    
     Pilot samenwerking SBO/SO
 

In het kader van het beheersen van de groei van het cluster 4-onderwijs worden per aanstaand schooljaar twee pilots gestart. In deze pilots wordt verkend of het mogelijk is een symbiose tussen het Speciaal Onderwijs (SO) en het Speciaal Basisonderwijs (SBO) te ontwikkelen.
In Rotterdam-Noord werken daarvoor SO-school De Piloot en SBO De Kring samen en in Rotterdam-Zuid zijn de samenwerkingspartners het Instituut Mr. Schats Zuid en SBO Van Heuven Goedhart. Door de samenwerking wisselen het SO en SBO expertise uit en raken zij vertrouwd met elkaars werkwijze. In de pilots wordt onderzocht wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en welke competenties de leerkracht nodig heeft om daaraan tegemoet te komen. Ook is er ruimte om onderzoek te doen naar nieuwe onderwijsarrangementen, toepasbaar in Passend Onderwijs. De pilots starten na de zomervakantie, halverwege het schooljaar worden de eerste resultaten verwacht.

 

    

Nieuws uit de groepen


PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003 DD Rotterdam

010-3031400

info@pporotterdam.nl