Nieuwsbrief april 2013

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van PPO Rotterdam. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de richting en inrichting van passend onderwijs in Rotterdam. Daar zijn veel mensen bij betrokken. Inmiddels is het samenwerkingsverband ook officieel bij de notaris opgericht. In deze editie van de nieuwsbrief leest u onder meer over de samenwerking tussen PPO Rotterdam en de gemeente. U krijgt een kort verslag van de clinic 'Van indiceren naar arrangeren' en leest over de oprichting van de beleidsadviesgroep. En vanzelfsprekend weer een update vanuit de werkgroep Schoolondersteuningsprofielen.

 

     Hoe onderwijsondersteuning en jeugdhulp in elkaar moeten grijpen
 

Het onderwijs biedt al sinds jaar en dag onderwijsondersteuning, in de klas, in de school, in overleg met het samenwerkingsverband. Soms is een plaatsing in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs het beste voor de leerling. Met passend onderwijs worden aan de inrichting van onderwijsondersteuning per 1 augustus 2014 nieuwe eisen gesteld. In PPO Rotterdam wordt dit nader uitgewerkt.

 

Op het gebied van de jeugdhulp wordt door de gemeente ook gewerkt aan een nieuwe inrichting. Dit omdat de gemeente per 1 januari 2015 inhoudelijk, financieel en logistiek verantwoordelijk wordt voor alle vormen van jeugdhulp. Hoe de gemeente dit wil doen is beschreven in de nota ‘Het Nieuw Rotterdam Jeugdstelsel’.

 

Omdat veel leerlingen zowel onderwijsondersteuning ontvangen als jeugdhulp, is het de vraag hoe de toeleiding ervan zo wordt ingericht, dat voor de leerling (en dienst ouders) een maximaal effect kan worden bereikt. De gemeente en PPO Rotterdam onderzoeken dit samen. Welke hulp en ondersteuning kan (zo mogelijk in samenhang) thuis worden geboden, in de klas, op schoolniveau en/of op bovenschools niveau? Hoe moet dat in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs? Wie moet daarover met wie overleggen, om daaraan uitvoering te geven? Welke beslissingsbevoegdheid moet en kan waar liggen? Hoe kan een beroep gedaan worden op diagnostische expertise, zowel aan de kant van het onderwijs als aan de kant van de jeugdhulp? Hoe beteugelen we de bureaucratie en voorkomen we dubbel werk? Is wat we bedenken uitvoerbaar en betaalbaar? Dit soort vragen zijn alleen te beantwoorden als PPO en de gemeente Rotterdam vertrekken vanuit duidelijke uitgangspunten en een helder en transparant idee hebben van het beoogd effect voor de leerling (en dienst ouders) in het nieuwe stelsel.

 

Tot nu toe vinden de gemeente en het primair onderwijs elkaar. En is de verwachting dat rondom de zomervakantie de piramide van zorg en onderwijsondersteuning in beschrijvende zin handen en voeten zal krijgen. Het spreekt voor zich dat zo’n beschrijving een praktijktoets zal moeten ondergaan, alvorens daar in bestuurlijke zin besluiten over worden genomen. Het spreekt ook voor zich dat nu al experts worden geraadpleegd om tot zo’n beschrijving te komen.

 

Rob Lenoir Gemeente Rotterdam,

afdeling Onderwijs Projectleider Onderwijs-Zorg vanuit het project Ieder Kind Wint/Decentralisatie Jeugdzorg

 

    
     Van indiceren naar arrangeren
 

Binnen PPO Rotterdam zijn verschillende werkgroepen actief, waaronder ook de werkgroep ondersteuningstoewijzing. Deze werkgroep heeft zich de afgelopen maanden gericht op twee thema's: de inventarisatie van alle lopende arrangementen binnen de regio van PPO Rotterdam en de koppeling tussen zorg en onderwijs.

De PO-raad heeft op 15 april een clinic verzorgd met als thema ‘Van indiceren naar arrangeren’ voor de werkgroep en alle personen die eerder hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij de werkgroep. De clinic betrof het inhoudelijk voorbereiden van het eigen scenario van PPO Rotterdam voor de ondersteuningstoewijzing. De werkgroep staat nog aan het begin van het traject van vaststelling van de ondersteuningstoewijzing en deze clinic was onderdeel van de eerste plaatsbepaling in dit proces.

 

Monique de Sterke (directeur WSNS Noord) is de middag gestart met een korte presentatie over de activiteiten van de werkgroep ondersteuningstoewijzing tot nu toe. Vervolgens hebben Dick Rasenberg en Robbin Haaijer het stokje overgenomen namens de ondersteuning passend onderwijs van de PO-raad. Zij hebben uiteengezet wat de veranderingen zijn binnen Passend Onderwijs en welke inhoudelijke keuzes vervolgens van belang zijn. Begrippen als basisondersteuning, extra ondersteuning, arrangementen, deskundigenadvies en toelaatbaarheidsverklaring stonden daarbij centraal. Daarna hebben we in groepjes gediscussieerd over deze begrippen en over de ideale situatie in de toekomst.

 

Al met al was het een inspirerende bijeenkomst waarin we weer een stukje verder zijn geholpen in het bepalen van de weg naar Passend Onderwijs.

 

    
     Schoolondersteuningsprofielen
 

Sinds 1 maart worden de enquêtes voor de schoolondersteuningsprofielen door de scholen ingevuld. Deze zijn erg belangrijk binnen het project 'Passend Onderwijs'. De ondersteuning van de leerlingen die zich anders dan gemiddeld ontwikkelen in de scholen hangt hier namelijk van af.
Tot 26 april kunnen de scholen hun ingevulde enquêtes opsturen. Er zijn drie varianten: bao, (v)so-sbo en ab (ambulante begeleiding).
We gaan er van uit dat we een respons krijgen van 100%. We zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten en daarna komt er een nieuwe fase voor Passend Onderwijs. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

 

    
     Beleidsadviesgroep
 

De Beleidscommissie van WSNS Noord, Werkgroep Directies van WSNS Zuid en het strategisch beraad van ECSO zijn vanaf april 2013 samengevoegd in een nieuw overlegorgaan: de Beleidsadviesgroep (BAG) PPO Rotterdam. Door de samenvoeging van deze drie gremia is de groep vrij omvangrijk. De kwartiermaker is de voorzitter van de BAG. De samenstelling is verder een weerspiegeling van het samenwerkingsverband. Zowel het bao, sbo als het so moeten in verhouding vertegenwoordigd zijn. Gestreefd wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de besturen als ook van de deelgemeenten in Rotterdam.

 

De BAG krijgt de taak om op hoofdpunten advies te geven aan het bestuur van PPO Rotterdam. Het gaat hier om overkoepelend beleid met betrekking tot de inrichting en het beleid van de nieuwe organisatie PPO Rotterdam en niet om operationele zaken. De BAG komt maximaal 7 keer per jaar bij elkaar. De vastgestelde besluiten worden door de kwartiermaker meegenomen naar de bestuursvergadering.

 

De BAG heeft tot doel beleidsvoorbereiding/advisering, maar heeft als nevendoel dat de verschillende schooltypen elkaar beter leren kennen, ideeën, werkwijzen en wensen met elkaar kunnen bespreken en samen kunnen optrekken in passend onderwijs voor alle kinderen.

 

Op 11 april is de eerste vergadering van de BAG geweest. Allereerst was er aandacht voor de stand van zaken rondom PPO Rotterdam. Daarnaast is de beleidsgroep geconsulteerd over het concept ‘model voor Handelingsgerichte Afstemming en Samenwerking PPO Rotterdam en jeugdhulpverlening’. Het doel van dit model is het inzichtelijk maken van de verschillende niveaus van samenwerken tussen PPO Rotterdam en de jeugdhulpverlening regio Rotterdam met gebruik van een schematische weergave. Ook is er gesproken over de plaatsingsproblemen in cluster 4.

 

    

Nieuws uit de groepen


PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003 DD Rotterdam

010-3031400

info@pporotterdam.nl