Nieuwsbrief juni 2012

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam).

 

Een succesvolle schoolloopbaan voor alle kinderen in de gemeente Rotterdam. De leerlingen hebben hiervoor structureel een uitstekende basiszorg nodig; een groep leerlingen heeft daar bovenop extra onderwijszorg nodig. Het project PPO Rotterdam gaat een structuur neerzetten waarbinnen dit gerealiseerd kan worden. PPO Rotterdam is een project van de aangesloten schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden: ECSO, WSNS-Zuid en WSNS-Noord.

 

Het is van belang dat iedereen die betrokken is bij dit project en de uitwerking ervan goed op de hoogte blijft van het proces en alle relevante ontwikkelingen rondom het onderwerp passend onderwijs. Daarom zal er met enige regelmaat een nieuwsbrief worden gemaakt. Deze nieuwsbrief heeft een aantal vast rubrieken zoals Nieuws uit Den Haag. Ook laten we steeds betrokkenen aan het woord over passend onderwijs. Daarnaast is er ook een website, www.pporotterdam.nl, waarop u de laatste ontwikkelingen kunt volgen. Heeft u vragen en/of opmerkingen over PPO Rotterdam dan kan u deze tot de projectorganisatie richten via info@pporotterdam.nl. Uw betrokkenheid is van cruciaal belang voor het slagen van dit traject!

 

     Wat is PPO Rotterdam?
PPO Rotterdam is een traject in het kader van de nieuwe wet op het Passend Onderwijs. De wet verplicht alle schoolbesturen om, met in gang van een nader te bepalen datum, in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de eigen regio. De opdracht is om de komende maanden met alle participanten, betrokkenen en ook netwerkpartners een concrete uitwerking te maken van het nieuwe samenwerkingsverband. Zo zullen er onder andere goede afspraken gemaakt moeten worden over de basiskwaliteit & ondersteuningsprofielen per school. En er wordt een nieuwe indicatie systematiek voor de toekenning van de ondersteuningsbehoefte gemaakt.

 

Om dit alles in goede banen te leiden en in samenhang uit te werken hebben de schoolbesturen Simone de Wit, als kwartiermaker, gevraagd dit project te leiden. Zij zal in nauwe samenwerking met heel veel betrokkenen uit de diverse organisaties werken aan een goed, toekomstbestendig en transparant systeem voor passend primair onderwijs voor alle kinderen in Rotterdam.

 

    
     Drie vragen aan...
In iedere nieuwsbrief stellen we drie vragen aan mensen die bij PPO Rotterdam betrokken zijn. Ditmaal worden de vragen beantwoord door Kees Terdu, voorzitter college van bestuur PCBO, en Jan Rath, lid college van bestuur Stichting BOOR. Zij zijn lid van het projectbestuur.

 
Lees meer ›

    
     Nieuws uit Den Haag
Op 3 juli wordt in de Eerste Kamer plenair de Wet Passend Onderwijs behandeld.

 

Voor meer informatie over de vragen die de leden van de Eerste Kamer aan de minister van Onderwijs hebben gesteld en haar antwoorden verwijzen wij u naar de website www.passendonderwijs.nl.

 

    

Nieuws uit de groepen


PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003 DD Rotterdam

010-3031400

info@pporotterdam.nl