Nieuwsbrief 16 december 2013

 

De donkere dagen voor Kerst. We zitten er midden in. Iedereen is bezig om de laatste zaken nog voor de vakantie af te ronden. Zo ook alle mensen die betrokken zijn bij de invoering van passend onderwijs.


De verkiezingen van de ondersteuningsplanraad zijn in volle gang, het concept ondersteuningsplan is inmiddels door diverse gremia goed ontvangen en bovenal is het bekend geworden wie de directeur PPO Rotterdam gaat worden. U leest er over in deze nieuwsbrief.

Het is duidelijk dat het proces ter voorbereiding op de invoering van de wetswijziging passend onderwijs op 1 augustus 2014 in een nieuwe fase komt. Na de fasen van oprichting en inrichting komen we toe aan de concretisering.
We hebben nog veel te doen maar er ligt een goede basis waarop verder gebouwd kan worden.

 

Namens iedereen die bij het proces betrokken is, dank ik u voor de betrokkenheid in het afgelopen jaar. Ik wens u hele mooie feestdagen en hopelijk zien we elkaar gezond en wel in het nieuwe jaar.

 

Simone de Wit

Kwartiermaker PPO Rotterdam

 

     Nicole Teeuwen benoemd als directeur
 

Het bestuur heeft op 3 december unaniem besloten om Nicole Teeuwen per 1 februari 2014 te benoemen als directeur van PPO Rotterdam. Teeuwen is acht jaar wethouder (PvdA) in de gemeente Houten en heeft zich vooral begeven op de terreinen van jeugd(zorg) en onderwijs. In haar nieuwe functie komen deze elementen bij elkaar.
Teeuwen treedt per 1 februari 2014 in dienst. Tot die tijd blijft zij aan het werk als wethouder. "Ik ga Houten enorm missen, maar dit was zo’n mooie kans, en een mooie vervolgstap in mijn werk voor de jeugdzorg en het onderwijs, vanuit een visie die mij zeer na aan het hart ligt. Ik vind het eervol dat ik nu met deze thema’s aan de slag kan in een omgeving, waarin je echt het verschil kunt maken."

 

"De komst van Nicole Teeuwen is voor PPO Rotterdam een aanwinst" zegt Kees Terdu, voorzitter PPO Rotterdam. "Zij is thuis in de wereld van jeugdzorg en onderwijs, ze heeft verbindende capaciteiten om draagvlak voor veranderingen te creëren en ze kan switchen tussen ambachtelijk managen en bestuurlijk visie ontwikkelen."

 

    
     Ondersteuningsplan
 

Inmiddels is het concept ondersteuningsplan gereed. Het is op 4 december 2013 besproken in het bestuursoverleg waarna er nog enkele wijzigingen zijn aangebracht. Deze versie wordt nu nog in diverse gremia besproken en vervolgens staat het 18 december 2013 op de agenda in de Algemene Vergadering. Hierna zal de definitieve conceptversie van het ondersteuningsplan worden opgesteld. Eind januari wordt deze versie naar de Gemeente gestuurd en 1 februari ontvangt de ondersteuningsplanraad het document.

 

    
     Schoolondersteuningsprofielen
 

Het traject voor het opstellen van schoolondersteuningsprofielen nadert zijn einde. Inmiddels is er voor 95% van de aangesloten scholen een ondersteuningsprofiel opgesteld.
De rapporten worden besproken in de teams op de scholen. De teams worden uiteraard in gelegenheid gesteld een aanvulling/reactie op het rapport toe te voegen. Het definitieve schoolondersteuningsprofiel van de school wordt, na advies van de medezeggenschapsraad, formeel vastgesteld door het bestuur van de school. Het rapport kan, indien men dat wenst, herschreven worden in een meer toegankelijk format. Hiervoor stellen we diverse formats beschikbaar via de site. Klik hier om rechtstreeks naar de formats te gaan.

Ook in de schoolgids van iedere school moet informatie over het schoolondersteuningsprofiel worden opgenomen. PPO Rotterdam stelt hiervoor ook een format op en levert dit voor 1 februari aan bij de scholen.

 

    
     Ondersteuningsplanraad
 

Sinds de laatste nieuwsbrief hebben de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen leden gewerfd voor deelname in de ondersteuningsplanraad. Deze werving is zeer succesvol geweest en we kunnen dan ook melden dat er zich flink meer kandidaten hebben gemeld dat er zetels zijn. De kandidatenlijsten zijn nu verspreid en alle leden van de medezeggenschapsraden kunnen hun stem uitbrengen. In de eerste week van januari zal de uitslag bekend worden gemaakt. 

 

    
     Interview Huub van Blijswijk
 

Huub van Blijswijk is enige tijd geleden aangetreden als voorzitter van het college van bestuur van BOOR. In die hoedanigheid neemt hij ook zitting in het bestuur van PPO Rotterdam. Hij vervangt Jan Rath die deze rol hiervoor vervulde. Wij leggen hem in deze nieuwsbrief een aantal vragen voor.

 

Wat is volgens u het belangrijkste aandachtspunt met betrekking tot de invoering van Passend Onderwijs?
We moeten ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een goede onderwijsplek voor ieder kind. Het is onze plicht dat het kind onderwijs krijgt dat bij hem past. Dat kan betekenen dat de eigen school niet de goede plek is. Hier moeten we kritisch naar kijken en dit kan misschien wel een verandering van onze grondhouding betekenen als we ons afvragen wat het belang van het kind is versus het belang van de school.

 

Wat betekent de invoering van het passend onderwijs voor ons onderwijs?
Het is de uitdaging om het onderwijs zo in te richten dat voor ieder uniek kind een passende oplossing wordt gevonden. Kinderen worden momenteel nog te veel bediend als een groep. Dat is een organisatorische oplossing, omdat het nu eenmaal niet mogelijk is om voor ieder kind een eigen leerkracht te regelen. Met passend onderwijs willen wij ons richten op wat een kind kan. Als een kind extra ondersteuningsbehoeften heeft, dan moeten we daar snel naar handelen.  We moeten ons wel realiseren dat een kind maar een klein gedeelte van de tijd op school zit. Wil je meer invloed uit kunnen oefenen, dan zullen wij meer contact moeten hebben met de kinderen buiten schooluren.

 

Waar moeten we voor waken?
Vanuit de organisatie moeten we continu ons stinkende best blijven doen om het proces en de bijbehorende procedures zo eenvoudig mogelijk te houden. We moeten alert zijn op het voorkomen van nodeloze bureaucratie. Daarnaast is het ook van belang om de financiële kant van het onderwijs te bewaken. En dat betekent met zo min mogelijk overhead, proberen zo veel mogelijk kinderen een passende onderwijsplek te geven.

 

Hoe kunnen we er volgens u voor zorgen dat leerkrachten betrokken worden bij PPO Rotterdam?
Het gaat erom dat leerkrachten kennis ontwikkelen over passend onderwijs. Dat ze leren om nog beter om te gaan met verschillen in de klas. Daarvoor moeten professionaliseringstrajecten worden aangeboden. Maar de beste manier van leren is nog altijd het delen van kennis. Leerkrachten kunnen veel leren van hun eigen beroepsgroep. Ze verstaan elkaar en hebben dezelfde uitdagingen en problemen. We moeten leerkrachten faciliteren en stimuleren om buiten de muren van de eigen school te gaan kijken. Om ze met elkaar in contact te brengen. Ga eens op bezoek bij een andere school in de wijk en loop daar eens een dag mee. Hoe doen andere scholen het? Welke oplossingen hebben ze voor bepaalde problemen? Leer van elkaar!

 

    

Nieuws uit de groepen


PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003 DD Rotterdam

010-3031400

info@pporotterdam.nl