Nieuwsbrief 4 november 2013

 

Gestaag werken we door aan alle voorbereidingen voor passend onderwijs. 1 augustus 2014 lijkt nog ver weg maar is toch dichter bij dan je denkt. Het inspectiebezoek van 19 september heeft ons in ieder geval wel een goede opsteker gegeven. Het verslag van dit bezoek geeft duidelijk aan dat we op de goede weg zitten, dat we de juiste dingen doen en dat we goed op schema lopen. Toch mooi om dat ook van een dergelijk instituut te horen. Zodra het verslag officieel is vastgesteld wordt het op de website geplaatst.

 

Wat zijn op dit moment de belangrijkste zaken die worden uitgewerkt? Ten eerste gaat het dan over het opstellen van de definitie van de basisondersteuning. Dit is het aanbod van ondersteuning waarvan we vinden dat alle scholen dit zelf moeten kunnen verzorgen. Dit doen we door een goede analyse te maken van de schoolondersteuningsprofielen. Daarop aansluitend wordt nagedacht over het arrangementenpakket (producten en diensten die straks worden aangeboden vanuit PPO Rotterdam). En tenslotte de organisatie van de verwijzing naar de arrangementen. Deze drie onderwerpen moeten in samenhang met elkaar worden opgesteld, vastgesteld en uitgewerkt. In veel werkgroepen en adviesorganen komt er nu bruikbare input. Uiteindelijk zullen de afspraken hierover vastgelegd worden in het ondersteuningsplan (zie daarvoor ook het volgende artikel).

 

De afgelopen periode en ook de komende tijd worden met diverse organisaties rondom de scholen afspraken gemaakt over de situatie na 1 augustus 2014. Dit geldt bijvoorbeeld voor de medische kinderdagverblijven en natuurlijk de gemeente. Ook daarmee hebben we zeer regelmatig overleg zodat er een goede afstemming komt tussen de ontwikkelingen rond passend onderwijs en de nieuwe inrichting van de jeugdzorg binnen Rotterdam. Al met al nog voldoende te doen dus de komende periode. Maar we vorderen gestaag en zijn op de goede weg!

 

Simone de Wit

Kwartiermaker PPO Rotterdam

 

     Stand van zaken schoolondersteuningsprofielen
 

Voor de zomervakantie hebben de meeste scholen een rapport gekregen naar aanleiding van de door hen ingevulde enquêtes omtrent hun schoolondersteuningsprofiel. Inmiddels heeft ook de laatste groep scholen de enquête ingevuld. Het rapport over deze scholen zal in de komende weken gereed zijn. Hiermee heeft ongeveer 95% procent van alle scholen behorende tot het gebied van PPO Rotterdam een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het biedt goede informatie voor het kunnen vaststellen van de basisondersteuning. 

 
Lees meer ›

    
     Ondersteuningsplan
 

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument dat elk samenwerkingsverband moet opstellen. In principe wordt het 1x per 4 jaar op- en vastgesteld. Omdat we echter in de opbouwfase zitten, heeft het bestuur ervoor gekozen het eerste ondersteuningsplan op te stellen voor de duur van twee jaar (2014-2016). In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke wijze het samenwerkingsverband is georganiseerd en hoe passend onderwijs wordt gefinancierd. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het ondersteuningsplan de beschrijving van de arrangementen die vanuit PPO Rotterdam aangeboden gaan worden. Deze arrangementen worden mede opgesteld op basis van de vraag vanuit de scholen. Het ondersteuningsplan is daarmee het belangrijkste beleidsdocument van het samenwerkingsverband. Op dit moment wordt hard gewerkt om het ondersteuningsplan gereed te krijgen. Dit gebeurt aan de hand van een instrument dat hiervoor door de PO-raad is verstrekt aan alle samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op 4 december 2013 wordt het eerste concept-ondersteuningsplan van PPO Rotterdam besproken in het bestuursoverleg. Vervolgens staat het 18 december 2013 op de agenda in de Algemene Vergadering. Eind januari wordt het ondersteuningsplan naar de Gemeente gestuurd en 1 februari ontvangt de Ondersteuningsplanraad het document. 

 

    
     Ondersteuningsplanraad
 

In de nieuwsbrief van juli 2013 werd de op handen zijnde oprichting van de Ondersteuningsplanraad (OPR) aangekondigd. Deze raad heeft inspraak op en moet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan (zie bovenstaande artikel). Het medezeggenschapsreglement en de statuten van de OPR zijn inmiddels vastgesteld door het bestuur. De OPR zal bestaan uit 14 leden, 7 ouders en 7 personeelsleden. De 14 zetels worden verdeeld over twee kiesgroepen, te weten de kiesgroep grote schoolbesturen (BOOR, Pcbo, RVKO, Kind en Onderwijs) en de kiesgroep overige (school)besturen. Binnenkort wordt gestart met de werving van de leden van de OPR. Dit zal via de mr’en van de scholen gebeuren. De kiescommissie beoordeelt alle aanmeldingen en als er zich meer mensen kandidaat stellen dan er zetels beschikbaar zijn dan worden er begin december verkiezingen gehouden. Natuurlijk hopen we op een mooie hoeveelheid aanmeldingen van gemotiveerde ouders en medewerkers die in dit belangrijke orgaan plaats willen nemen!

 

Voor meer informatie over de ondersteuningsplanraad zie de website www.steunpuntmedezeggenschap.nl.

 

    
     Terugblik IB-Themamiddag
 

Op 3 oktober 2013 kwamen de intern begeleiders van WSNS Rotterdam-Noord en WSNS Rotterdam-Zuid samen in Hal 4.1 voor een interessante lezing van Mark Crouzen over oplossingsgerichte therapie. Het doel van de themamiddag was om inzicht te krijgen in de belangrijkste strategieën en werkwijzen van het oplossingsgericht begeleiden. Mark Crouzen gaf een korte uitleg over de oplossingsgerichte benadering. Hij introduceerde twee meetinstrumenten om de oplossingsgerichte begeleiding te kunnen monitoren. Tot slot hebben de IB-ers hiermee ook geoefend zodat het direct toepasbaar is in de dagelijkse schoolpraktijk. De themamiddagen streven naar een gezamenlijke professionalisering van onze scholen en de daar werkzame IB’ers.

 
Lees meer ›

    

Nieuws uit de groepen


PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003 DD Rotterdam

010-3031400

info@pporotterdam.nl